Algemene voorwaarden A Led Inn.

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals die hieronder vermeld staan.

Artikel 1 Algemeen
1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en transacties door en van A Led Inn te Bathmen. De voorwaarden zijn voor beide partijen bindend, behalve wanneer schriftelijk door de verkoper afwijkingen zijn aanvaard. Door een bestelling te plaatsen geeft de koper aan deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
2. Alle andere voorwaarden (door kopers op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, nota’s enz.) gesteld en/of ergens gedeponeerd zijn ongeldig en voor A Led Inn niet bindend, zelfs bij het uitdrukkelijk van de hand wijzen van de toepasselijkheid van haar voorwaarden.
3. De voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing tenzij A Led Inn schriftelijk met andere voorwaarden akkoord gaat. De klant kan in geval van toekomstige aankopen rechten ontlenen aan eerder overeengekomen veranderingen in de voorwaarden.

 

Artikel 2 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten gesloten met A Led Inn zijn deze voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer de klant in het buitenland verblijft of woont, of de uitvoering van de overeenkomst in het buitenland plaatsvindt.
2. Partijen zullen een beroep doen op een bevoegde rechter nadat zij zich in geval van onenigheid tot het uiterste hebben ingespannen tot een oplossing te komen.

 

Artikel 3 Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand, na mondelinge dan wel schriftelijke bevestiging van de offerte door de opdrachtgever. Wijzigingen in een overeenkomst worden schriftelijk dan wel mondeling bevestigd. Duur en/of onderwerp van de overeenkomst worden in de offerte benoemd.

 

Artikel 4. Annulering
1.Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.

 1. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 5 Aanbiedingen
1. Het aanbod van A Led Inn is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het aangebodene vervalt, indien het in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. A Led Inn is niet aansprakelijk voor vergissingen of verschrijvingen m.b.t. informatie, prijzen en afbeeldingen. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3.Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele, in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten.

 

Artikel 6 Overmacht
1 .In geval van overmacht hoeft A Led Inn de overeenkomst niet na te komen.
2 .Wat is voor ons overmacht? Dat is een tekortkoming die A Led Inn te Bathmen niet kan worden toegerekend, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.

 

Artikel 7 Betaling
1 .Betalen kan op verschillende manieren: contant, per telebankieren of per pintransactie.
2. Bij verzending geschiedt betaling per overboeking vooraf op bankrekeningnummer 455105898 ten name van A Led Inn te Bathmen.

 

Artikel  7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien toepasselijk, behoudt A Led Inn zich het eigendom voor van alle door A Led Inn geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door A Led Inn aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.
 2. Betalen kan op verschillende manieren: contant, per telebankieren of per pintransactie.
  Bij verzending geschiedt betaling per overboeking vooraf op bankrekeningnummer 455105898 ten name van A Led Inn te Bathmen.

 

Artikel 8 Levering en orders
1 .Wij doen ons best alle orders zo snel mogelijk te verwerken. Alle bestellingen worden – mits de artikelen uit voorraad leverbaar zijn – binnen 5 werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling via PostNL.
2. Het minimale orderbedrag is € 10,-. Orders onder dit bedrag nemen wij niet in behandeling.
3. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 7,95 excl. btw per doos.
Verzendkosten voor Duitsland en België bedragen € 14,95 excl. btw per doos.
Overige zones worden berekend na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 9 Retourneren en garantie
1 .Wij doen er alles aan om onze producten in perfecte staat aan u te leveren. Desondanks kan het voorkomen dat er sprake is van een productiefout of beschadiging. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.
2. Vindt u onverhoopt toch een klacht die lijkt op een productie- of fabricagefout, dan kunt  u dit artikel
binnen 7 werkdagen na ontvangst van dit artikel retour zenden. Hierover dient u vooraf schriftelijk melding te maken. Retouren worden alleen in behandeling genomen wanneer een kopie van de factuur is meegeleverd en het artikel zich nog in de staat van levering bevindt. De kosten voor het retour zenden worden alleen vergoed wanneer het daadwerkelijk een productie- of fabricagefout blijkt te zijn en het artikel binnen 7 dagen naar ons retour is gestuurd.
3. De goederen dienen zo verzorgd mogelijk teruggestuurd te worden. De kosten en het risico van de retourzending zijn in eerste instantie voor rekening van de detaillist. De detaillist maakt vooraf schriftelijk melding van de retourzending, waarna er verder via e-mail zal worden gecommuniceerd. Onvoldoende gefrankeerde en rembourszendingen worden niet geaccepteerd. Alleen wanneer de klacht als gegrond wordt verklaard en aan alle voorwaarden wordt voldaan,  zullen de retourkosten door ons worden vergoed.

 1. a Wanneer wij inderdaad een productie- of fabrieksfout constateren, zal de led lamp worden vervangen, mits deze niet meer leverbaar is dan zal deze worden gecrediteerd.
  4. b Blijkt de klacht geen productie- of fabrieksfout, dan worden het artikel en de verzendkosten niet vergoed en sturen wij het artikel retour na ontvangst van de daarbij horende verzendkosten.
  5. Na de termijn van 7 dagen zullen wij een klacht nog wel in behandeling nemen, maar de verzendkosten voor een retour zijn dan altijd voor rekening van de detaillist. Iedere vorm van garantie vervalt echter 24 maanden na aankoop.
  6 .Er wordt alleen gecommuniceerd met de detaillist die het betreffende artikel bij ons heeft gekocht, niet met de eindconsument. Wij accepteren dus enkel en alleen retouren vanuit onze detailisten en niet van de consument.
  7 .Let bij het retourneren dus op de volgende punten:
 • Alleen artikelen met een productie- of fabricagefout kunnen retour worden gestuurd.
 • Retouren van de eindconsument worden niet geaccepteerd, alleen de detaillist kan bij ons artikelen retourneren.
 • Er moet van tevoren, per e-mail, een melding over de retourzendingen worden gestuurd naarinfo@aledinn.nl
 • De retourzending moet een kopie van de originele factuur bevatten. Hierop moet zijn aangegeven welke artikelen retour komen en waarom. Op deze manier weten we van wie de retourzending afkomstig is.
 • De verzendkosten en verantwoordelijkheid voor het terugsturen zijn in eerste instantie voor u, tenzij anders is overeengekomen. Onvoldoende of ongefrankeerde zendingen worden door ons niet aangenomen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1 A Led Inn is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending door PostNL.
2 A Led Inn  is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper en/of zijn gezinsleden, aan zaken van de koper, aan derden en/of aan zaken van derden.
3Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan www.aledinn.nl , is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. A Led inn is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.aledinn.nl en voor technische of elektronische fouten van het online aanbod.
4A Led inn is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5 Indien vast komt te staan dat A Led Inn toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag van de bestelling maar nooit meer dan

€ 500,- in totaal.

 

Artikel 11 Vrijwaring
1 De wederpartij vrijwaart A Led Inn voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan haar toerekenbaar is.

 

Artikel 12 Privacy
Wij houden te allen tijde rekening met uw privacy. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door A Led Inn gebruikt ten behoeve van de bezorging en betalingstransacties. Gegevens geven wij nooit aan derden.

 

Artikel 13 Copyright
Zonder schriftelijke toestemming mag niets van de webpagina van A Led Inn gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden.

 

Artikel 14 Registratie en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn op 15 juli 2017 opgemaakt.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met A Led Inn te Bathmen.
3 .De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.